Όροι Χρήσης του Ιστού

Η DEUKREDIT προσφέρει στις ιστοσελίδες της πληροφορίες σχετικά με το είδος της δραστηριότητας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που εκτελεί.

Η DEUKREDIT διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει, να τροποποιεί ή να διαγράφει τις πληροφορίες που περιέχονται στο , και μπορεί ακόμη και να περιορίσει ή να αρνηθεί την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ειδικότερα, η DEUKREDIT διατηρεί το δικαίωμα να εξαλείψει, να περιορίσει ή να εμποδίσει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα της όταν προκύψουν τεχνικές δυσκολίες λόγω γεγονότων ή περιστάσεων πέρα από τον έλεγχο της DEUKREDIT που, κατά τη γνώμη της, μειώνουν ή ακυρώνουν τα πρότυπα επίπεδα ασφαλείας που υιοθετούνται για την ορθή λειτουργία της εν λόγω ιστοσελίδας.

Σε καμία περίπτωση η DEUKREDIT δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή βλάβη οποιουδήποτε είδους που προκύπτει από την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εκείνων που παράγονται σε συστήματα υπολογιστών ή εκείνων που προκαλούνται από την εισαγωγή ιών ή/και επιθέσεων υπολογιστών. Η DEUKREDIT δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που ενδέχεται να υποστούν οι χρήστες λόγω ακατάλληλης χρήσης αυτής της ιστοσελίδας και, με οποιονδήποτε τρόπο, για πτώσεις, διακοπές, απουσία ή ελάττωμα στις τηλεπικοινωνίες.

Η DEUKREDIT δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, πληρότητα ή επικαιροποίηση των πληροφοριών που δεν είναι δικής της επεξεργασίας και των οποίων υποδεικνύεται άλλη πηγή, καθώς και εκείνων που περιέχονται σε άλλες ιστοσελίδες μέσω υπερσυνδέσμου ή συνδέσμου από , που παρέχονται στον χρήστη ως εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης, οι οποίες θα διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που για το σκοπό αυτό απαιτούνται από τους ιδιοκτήτες των εν λόγω ιστοσελίδων, Ως εκ τούτου, η DEUKREDIT δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για υποθετικές ζημίες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση των προαναφερθεισών πληροφοριών.

Σε καμία περίπτωση οι ανωτέρω υπερσύνδεσμοι δεν θα εκληφθούν ως σύσταση, χορηγία ή διανομή από τη LOANGREEK των πληροφοριών, προϊόντων ή/και υπηρεσιών, ή, εν γένει, περιεχομένου που κατέχεται από τρίτους, προσφέρεται από αυτήν ή με οποιονδήποτε τρόπο από αυτούς γνωστοποιείται.

Η DEUKREDIT δεν ευθύνεται για τυχόν αποκλίσεις που τυχόν προκύψουν προσωρινά μεταξύ της έκδοσης των έντυπων εγγράφων της και της ηλεκτρονικής έκδοσης αυτών που δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες της.

Το σύνολο του παρόντος δικτυακού τόπου, δηλαδή τα στοιχεία που τον συνθέτουν (κείμενα, εικόνες, εμπορικά σήματα, λογότυπα, αρχεία ήχου, αρχεία λογισμικού, συνδυασμοί χρωμάτων), καθώς και η δομή, η επιλογή και η σειρά του περιεχομένου του, προστατεύονται από τους κανονισμούς Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και δεν επιτρέπεται να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης, αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης, δημόσιας επικοινωνίας, εκχώρηση ή μετατροπή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διάδοσης που δεν επιτρέπεται ρητά.

Η πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν παρέχει στους χρήστες κανένα δικαίωμα ή κυριότητα επί των δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου που φιλοξενείται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Η DEUKREDIT διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα κατά των χρηστών που παραβιάζουν ή παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.